"Murmuration", Wall piece, porcelain, 12x12x2, by Nancy Monsebroten