Ardent, 20 x 28, Soft pastel by Kay Brathol-Hostvet