Vanishing, 18 x 26, Soft pastel by Kay Brathol-Hostvet