Goodbye, 4 x 12, Soft pastel by Kay Brathol-Hostvet